St. Vincent Liem Parish

dioceseIcon
 
vaticanIcon
 
facebookIcon

Tiếng Việt

Thánh Lễ

Thứ Hai - Thứ Sáu

 • 11:00 AM | 6:00 PM

Thứ Bảy

 • 9:30 AM:  Lễ Kính Đức Mẹ
 • 6:00 PM:  Lễ Thiếu Nhi

Chúa Nhật

 • 9:00 AM | 11:00 AM | 6:00 PM

Chầu Thánh Thể

 • Thứ Sáu, Thứ Bảy, Chúa Nhật Đầu Tháng:  5:30 PM
 • Thứ Hai đến Thứ Sáu:  12:15 PM - 5:45 PM

Bí Tích

Giải Tội

 • 20 phút trước các Thánh Lễ

Rửa Tội Trẻ Em

 • 3:30 PM thứ Bảy cuối tháng

Hôn Phối

 • Xin liên lạc văn phòng hoặc quý Cha 6 tháng
  trước ngày lễ cưới để lập hồ sơ

Xức Dầu Bệnh Nhân

 • Liên lạc với linh mục bất cứ lúc nào

Trao Mình Thánh cho Bệnh Nhân

 • Liên lạc với văn phòng hoặc quý Cha