St. Vincent Liem Parish

Ban Giáo Lý

  Jan 2nd, 2021

CHƯƠNG TRÌNH GIÁO LÝ ĐỨC TIN THIẾU NHI ONLINE (TRỰC TUYẾN).

Kính thưa quý Phụ Huynh của các em Thiếu Nhi trong Giáo Xứ. Vì lý do dịch bệnh đang còn diễn tiến phức tạp, chưa biết bao giờ dừng. Việc học online (trực tuyến) đã trở thành quen thuộc với các em đang theo học trường tư hay công lập. Chính vì vậy, quý Cha cùng 2 ban Giáo Lý Đức Tin và Đoàn Thiếu Nhi sẽ thành lập hệ thống ONLINE (TRỰC TUYẾN) giúp cho tất cả các em từ lớp 1 đến lớp 8 đều có thể học trên ZOOM theo từng lớp từ 3 giờ chiều đến 3 giờ 45 chiều thứ Bảy bắt đầu từ ngày thứ Bảy 9/1/2021. Mỗi lớp quý vị ghi danh với các cô giáo như sau:

1. LỚP 1: Cô Bùi Hằng (403) 689-9617.

2. LỚP 2: Cô Nguyễn Điệp (403) 798-5780. Cô Vũ Lan: (403) 804-3189.

3. LỚP 3: Cô Bùi Nhung (403) 471-4575.

4. LỚP 4: Cô Nguyễn Ngân (403) 404) 6851.

5. LỚP 5: Cô Nguyễn Vân (403) 383-3306. Cô Nguyễn Giao: (403) 351-8688.

6. LỚP 6A: Cô Nguyễn Giao (403) 351-8688. 7. LỚP 6 B: Cô Nguyễn Trinh (403) 400-3629.

8. LỚP 7 và LỚP 8: Trưởng Phạm Duy (587) 832-1701 và Trưởng Andrew Vinh (587)719-1078

9. Các Bạn T/A chuẩn bị hệ thống Zoom cho các lớp.

Các Bài Viết Khác: