St. Vincent Liem Parish

dioceseIcon
 
vaticanIcon
 
facebookIcon

Tiếng Việt

Weekly Schedule

Thứ Hai 28/08 Thánh Augustino GMTSHT .Lễ nhớ.
Thứ Ba 29/08 Thánh Gioan Tẩy giả bị trảm quyết.Lễ nhớ.
Thứ Tư 30/08 Tuần XXI thường niên.
Thứ năm 31/08 Tuần XXI thường niên.
Thứ Sáu 01/09 Tuần XXI thường niên.
Thứ Bẩy 02/09 Tuần XXI thường niên.
Chúa Nhật 03/09 Tuần XXII thường niên năm A
Thứ Hai 4/09 Tuần XXII thường niên.
Thứ Ba 5/09 Tuần XXII thường niên.
Thứ Tư 6/09 Tuần XXII thường niên.
Thứ năm 7/09 Tuần XXII thường niên.
Thứ Sáu 8/09 Sinh Nhật Đức Mẹ Lễ Kính.
Thứ Bẩy 9/09 Thánh Phêrô Claver Linh Mục Lễ Nhớ.
Chúa Nhật 10/09 Tuần XXIII thường niên năm A

Weekly Mass Readings

Lector Schedule

Parish Calendar